Yrittämisellä kohti oman elämän herruutta

dominate one's own lifeSuomessa puhutaan nyt paljon siitä, kuinka maassamme tarvitaan kipeästi uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Juuri yritykset tuovat uusia työpaikkoja ja koska työn on sanottu olevan parasta sosiaaliturvaa, niin tuntuisi luonnolliselta, että myös yritystoiminnan tukeminen nähtäisiin sosiaaliturvan kaltaisena toimintana. Tästä huolimatta yhteiskunnassamme on vielä monia rakenteellisia esteitä, jotka vaikeuttavat yritystoiminnan aloittamista.

Oma yritys on monen haave

Yllättävän moni haaveilee oman yrityksen perustamisesta. Haave saattaa liittyä toiveeseen toimia oman elämän herrana – haaveesta kyetä vaikuttamaan omiin työaikoihin ja jopa omaan konkreettiseen työskentelypaikkaan. Nettiyrittäjyyttä suositellaan nykyisin erityisesti nuorille, koska tällaisen yrityksen perustaminen ei vaadi suurta pääomaa, eikä siten sisällä suurta riskiä; netti on nykyaikaa ja niin on myös nettiyrittäjyys!

Vaikka moni haaveileekin oman yrityksen perustamisesta, niin läheskään kaikki tästä haaveilevat eivät uskalla haavettaan toteuttaa. Tähän on varmasti monia erilaisia syitä. Eräs syy saattaa liittyä maamme lainsäädäntöön, joka ei kaikilta osin edistä yrittäjäksi ryhtymistä. Toinen syy saattaa liittyä ennakkoluuloihin, joita yrittämiseen liittyy. Osa saattaa pitää yrittäjiä äärimmäisen kunnianhimoisina oman edun tavoittelijoina, kun taas osa on sitä mieltä, että yrittäminen on Suomessa tuhoon tuomittu idea. Valitettavan moni yritys myös lopettaa maassamme toimintansa ensimmäisen toimintavuotensa aikana.

Millaisia ominaisuuksia yrittäjäksi ryhtyminen vaatii?

Yrittäjän elämä on kovin omaehtoista, onhan yrittäjä itse viime kädessä yksin vastuussa yrityksestään sekä tekemistään valinnoista. Tästä syystä yrittäjän onkin oltava itsenäinen ja omaehtoinen. Hänen tulee kyetä itsenäiseen työskentelyyn sekä itsenäiseen tiedonhakuun. On tärkeää, että yrittäjä on vastuullinen henkilö ja huolehtii yrittäjän velvoitteista asiallisella tavalla. Itseluottamus, yritteliäisyys, sitkeys, kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä yrittäjän ominaisuuksia. Usein yrittäjä oppii yrityksen ja erehdyksen kautta, minkä vuoksi ensimmäisistä vastoinkäymisistä ei kannatakaan pelästyä, vaan pyrkiä korjaamaan tilanne pienin korjausliikkein.

Lainsäädäntö

Yrittäjän on tärkeää selvittää millaisia lainsäädännöllisiä asioita yrittämiseen liittyy – on tärkeää tietää, miten esimerkiksi verotus hoidetaan ja millaisia vakuutuksia yritystoiminta vaatii. Osa yritystoiminnasta on luvanvaraista toimintaa. Esimerkiksi päiväkotitoiminta on luvanvaraista toimintaa. Jotta päiväkotiyrittäjän asiakkaiden on mahdollista saada hoitomaksuihin yksityisen hoidon tukea, tulee toiminnan olla kunnan päivähoidosta vastaavan henkilön hyväksymää toimintaa. Sen toimitilojen ja henkilöstön tulee täyttää tietyt vaatimukset.

Millaista tukea aloitteleva yrittäjä voi saada?

Aloittelevan yrittäjän kannattaa osallistua tällaisille henkilöille suunnattuun koulutukseen, jonka aikana kerrotaan yritystoimintaan liittyvistä velvoitteista ja mahdollisuuksista. Erityisesti suurimmissa kaupungeissa koulutusta on tarjolla runsaasti.

Aloitteleva yrittäjä voi saada myös starttirahaa. Starttirahan saamiseen liittyy konsultaatiokäynti yritysneuvojan kanssa, jonka avulla yrittäjän yrityssuunnitelmaa käydään läpi. Tämän jälkeen yritysneuvoja joko puoltaa hakemusta tai päättää olla puoltamatta sitä. Konsultaatiokäynti on erittäin antoisa aloittelevalle yrittäjälle. Sen aikana käydään läpi yrityssuunnitelma sekä budjettilaskelmat.

On tärkeää pohtia yrityksen mahdollisia uhkia, vahvuuksia, heikkouksia sekä mahdollisuuksia, minkä vuoksi SWOT-analyysi onkin yleisesti käytetty analyysi tässä vaiheessa. Kun yrityksen heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet saadaan kirjattua ylös paperille, on huomattavasti helpompaa valmistautua vastaamaan mahdollisiin uhkiin ja hyödyntämään yrityksen mahdollisuuksia. Näin on mahdollista myös hyödyntää yrityksen vahvuuksia sekä pyrkiä kehittämään sen heikkouksia.

Jos yrittäjä palkkaa yritykseensä työntekijöitä, voi hän joissakin tapauksissa saada palkkauskustannuksiin palkkatukea. Erityisesti aloittelevalle yrittäjälle tämä voi olla erittäin tärkeä tuki, joka auttaa vähentämään palkkauksen aiheuttamia kustannuksia merkittävällä tavalla. Aloittelevan yrittäjän onkin tärkeää selvittää kaikki mahdolliset tukivaihtoehdot – toisinaan tukea voi olla tarjolla myös yllättäviltä tahoilta. Perheellisen yrittäjän on tärkeää selvittää myös oman lähipiirinsä suhtautuminen omaan yritystoimintaan – oman tukiverkon merkitys on yrittäjälle korvaamattoman tärkeä!

Leave a Reply

Name *
Email *
Website